КОЛЕДНА ТОМБОЛА БОРАЛИН 2021

КОЛЕДНА ТОМБОЛА БОРАЛИН 2021

9 декември 2021

КОЛЕДНА ТОМБОЛА БОРАЛИН 2021

Коледа наближава! Включи се в празничната ни игра и може да спечелиш страхотен подарък от серията билкови хранителни добавки Боралин - коледен пакет „Максимален ефект“ по избор! Участвай в три лесни стъпки: 1) Харесай тази публикация на фейсбук страницата ни. 2) В коментарите отдолу отговори правилно на въпросите „Какво е заглавието на книгата на фитотерапевта Борис Николов, разказваща за работата му с билката бабини зъби?" 3) Последвай страницата ни (ако все още не си) и не пропускай да разбереш дали печелиш! Всички отговорили правилно ще бъдат включени в коледната томбола, а победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип и излъчен на 1 януари 2022 г чрез публикация на страницата. Пълните правила и условия на коледната игра можеш да намериш тук:

 

 

 

Общи Правила и Условия за участие в Коледна Игра, организирана от "БОРАЛИН" ЕООД

 

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

 

Коледната Игра на „Боралин“, наричана по-долу за краткост „Играта“, стартира на 10.12.2021 г. и продължава до 24:00 ч. на 30.12.2021 г.

Играта се провежда при условията на настоящите Общи Правила и Условия, които са задължителни за всички участници в Играта.

 

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта е организирана от "БОРАЛИН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1111, р-н Слатина,  бул./ул. УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ № 25, ет. 14, ап. 48, с ЕИК: 201148751, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

 

2.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на https://boralin.eu/. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на официалната страница на „Боралин“ във Facebook (https://www.facebook.com/boralin.eu) и на официалната Интернет страница (https://boralin.eu/). 

 

2.3. Коледната Игра се организира с цел реклама и популяризиране на Facebook страницата (https://www.facebook.com/boralin.eu) и онлайн магазина на „Боралин“.

 

 

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

 

 

Играта се провежда само и единствено на територията на Република България.

 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България.

 

3.2. Всяко лице има право да вземе участие в Играта само с 1 коментар. Всеки следващ коментар от същото лице няма да бъде зачетен, независимо дали е правилен или не.

 

3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите Общи Правила и Условия.

 

3.4. Участието в Играта не е обвързано по никакъв начин с реализирането на покупка на стоки и/или услуги от Боралин ЕООД. 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

 

По време на периода на провеждане на Играта, упоменат в т. 1.1., всяко лице, което отговоря на Правилата за участие и има желание да участва в Играта, следва:

 

 

Да хареса публикацията обявяваща Коледната Игра на официалната Facebook страница на „Боралин“: https://www.facebook.com/boralin.eu

Дa публикува коментар с отговор на въпроса „Какво е заглавието на книгата на фитотерапевта Борис Николов, разказваща за работата му с билката бабини зъби?"

 

 

За невалиден се счита всеки коментар, който:

не отговаря на посоченото условие по т. 5.1.2

е коригиран след първоначалното му публикуване

е публикуван след 23:59 ч. на 30.12.2021 г.

е неправилен (виж т. 5.3)

5.2. Правилата на Игра са задължителни и еднакви за всички участници.

 

5.3. Само участниците познали правилния отговор на въпроса ще се включват в теглене на случаен принцип чрез томбола за 1 Голяма Награда и 3 допълнителни, описана в т. 6.1 от настоящите Правила до 24:00 ч. на 30.12.2021 г. Правилните отговори на въпросите ще бъдат публикувани заедно с оповестяването на победителя.

 

 

 

НАГРАДА

6.1. Наградата предмет на настоящата Игра е: 1 бр. Коледен пакет „Максимален Ефект“ по избор от колекцията Коледни пакети „Максимален ефект“ от серията хранителни добавки „Боралин“: https://boralin.eu/bg-catalog-details-4.html и 3 бр. единични опаковки Боралин по избор.

 

6.2. Изображението на наградата, визуализирана на Facebook страницата, уебсайта и върху всички рекламни материали, е с илюстративен характер.

 

6.3. Определянето на печелившия участник, спечелил Наградата по т.6.1, ще се проведе на 01.01.2022 г.  чрез теглене на томбола.  

 

6.4. Правилният отговор и резултатът от томболата ще бъдат оповестени на 02.01.2022 г. на официалната Facebook страница на „Боралин“ (https://www.facebook.com/boralin.eu).   Оповестяването ще се извърши чрез посочване името на победителя във Facebook публикация. 

 

6.5. Печелившите участници от томболата ще спечелят 1 голяма или 3 малки награди, описани в т.6.1.

 

6.6. Участниците в Играта се задължават да следят Facebook страницата на „Боралин“ (https://boralin.eu/), за да се информират за резултата от томболата. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият частник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил Наградата от томболата.

 

6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил на едно и също лице за участие; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

 

6.8. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в Коледната Игра.

 

 

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата от Коледната Игра ще бъде доставена за сметка на Организатора, с куриер до печелившия участник, в срок от 10 (десет) дни след потвърждение на данните за доставка.

 

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

 

7.3. Наградата се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

 

7.4. Не се допуска предоставянето, преотстъпването или препродаването на спечелената награда на трети лица.

 

7.5. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда, то Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 

 

 

ДРУГИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на Коледната Игра или по други подобни поводи.

 

8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в Коледната Игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

 

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на Facebook страницата и на Интернет адрес https://boralin.eu/.

 

8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на Коледната Игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, Коледната Игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на Коледната Игра ще бъде посочен на Facebook страницата (https://www.facebook.com/boralin.eu) и на интернет адрес www.boralin.eu

 

8.6. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което ОРГАНИЗАТОРЪТ, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на Facebook страницата (https://www.facebook.com/boralin.eu) или на интернет адрес https://boralin.eu/.

 

8.7. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ИГРАТА СЕ СЧИТА ЗА УВЕДОМЕН И ЗАПОЗНАТ С НЕЙНИТЕ ПРАВИЛА И СЪГЛАСЕН С УСЛОВИЯТА Ѝ, КАТО С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА ДЕКЛАРИРА СЪГЛАСИЕТО СИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА.

 

8.7. ТАЗИ ИГРА НЕ СЕ АДМИНИСТРИРА, ПОДПОМАГА ИЛИ СПОНСОРИРА ОТ FACEBOOK ПО НИКАКЪВ НАЧИН.

 

 

 

ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се свържат по имейл на office@boralin.eu всеки ден, с изключение на официалните празнични дни за 2021 година, за да получат необходимата информация.


Станете последователи на instagram профила на Боралин!

прочети още

Откъс от книгата на Николай МОСКОВ „Най-добрите български лечители” (със съкращения) публикувано в www.boralin.eu

прочети още

Производство на хранителни добавки и козметика на ишлеме

прочети още

Благодарим на всички за участието! Ето и четиримата победители в нашата томбола...

прочети още

Можете да намерите пълната гама Боралин вече и в аптеки Фрамар! Попитайте за допълнителни пакетни отстъпки нашия Инстаграм модел и инфлуенсър Десислава Стоянова!

прочети още

Най-претоварените здравни институции по празниците са Бърза помощ и черния ни дроб.

прочети още

Единственото запазено интервю на фитотерапевта Б. Николов

прочети още

Откъс от третото издание на книгата "Растението убиец на холестеролните плаки". Част "Анкета" представя интервюта и мнения от социалните мрежи на хора, съобщили за благоприятното влияние на препаратите "Боралин"

прочети още

Най-известната рецепта на фитотерапевта Петър Димков.

прочети още

Прадедите ни сваляли булото на младоженката с шипков клон. Шведите ядат супа от шипки. Любима рецепта на фитотерапевта Борис Николов за шипково вино.

прочети още

В България се срещат 22 вида, но само един от тях е лечебен - Hypericum perforatum

прочети още

Каква е връзката на лечителите Петър Димков и Борис Николов с тези растения?

прочети още

Дори без да го искаме, ежедневно сме подложени на билкова терапия

прочети още

Съвети на билкаря Борис Николов по време на епидемии

прочети още

Да видим какво ще намерим в градината и в супермаркета, за да потвърдим старата поговорка, че храната е най-доброто лекарство.

прочети още

То е основна съставка на опасна напитка, покорила Европа.

прочети още

Яжте лозови сърми за здраво сърце, за добро зрение плакнете очите с мъзга от зарязаната асма

прочети още

Телешки рог срещу паразити и пепел от заешка кожа за сърцето. Как са се лекували българите преди Освобождението?

прочети още

Една от най-полезните подправки липсва на трапезата ни

прочети още

Заради кое растение Александър Велики завладява остров Сокотра?

прочети още

Повод за национална гордост е, че нашата страна е най-големият производител на…

прочети още

45 навършва тази година серията билкови хранителни добавки „Боралин”.

прочети още

Куркумата е не само кулинарно, но и лечебно растение. Подобрява работата на жлъчката и черния дроб.

прочети още

Народният лечител Борис Николов препоръчваше изобилие от ябълки в диетата

прочети още

Няма по-голям комплимент за един продукт, от това на пазара да се появят негови фалшификати. В това отношение една родна хранителна добавка може да се „похвали” с множество имитации и посегателства срещу запазената си марка. Ето нейната история...

прочети още

Освен в България, Tribulus Terrestris присъства в народната медицина на различни световни култури. Особено популярна е в Индия, където се използва в лечебните практики на алтернативната медицина Аюрведа, а освен това е утвърдена и като мощен афродизиак.

прочети още

Честито на печелившите и очакваме да се свържете с нас на лично съобщение, за да разберете как можете да получите подаръците си.

прочети още

Поддържането на силен имунитет е важно не само през зимния сезон, когато върлуват грипове и настинки, но и през цялата година.

прочети още

Коледа наближава! Включи се в празничната ни игра от 7 до 26 декември 2020 и може да спечелиш СТРАХОТЕН ПОДАРЪК от серията билкови хранителни добавки Боралин - коледен пакет „Максимален ефект“ по избор! Последвай Фейсбук страницата ни, за да научиш повече.

прочети още

Tribulus terrestris е билка, позната у нас с имената трибулус, трабузан, кочи глави, чюнка и незабравимото „бабини зъби”. Турското име на растението, с което също е известно, е демирбозан. Билката с многото, и все шеговити, названия е сред най-изследваните растения през последните десетилетия.

прочети още

Откритията на Б. Николов са сензационни и през април 2007 в-к 24 часа излиза с материал на първа страница

прочети още

Кратки рецензии от корицата на третото издание "Растението убиец на холестеролните плаки"

прочети още

Излезе от печат най-новото трето допълнено издание на книгата "Растението убиец на холестеролните плаки" от Борис Николов

прочети още

Факсимилета на оригиналните протоколи от клинични изпитания на препаратите “Боралин”. Възможно е влошено качество на копирането, поради възрастта на някои от документите. За да разгледате, запишете фотокопието в твърдия диск на вашия компютър, след което отворете с предпочитаната програма за преглед на снимки и използвайте функция увеличаване (zoom).

прочети още